Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Chytrá Olomouc

Zásady ochrany osobních údajů

Statutární město Olomouc zpřístupnilo aplikaci Chytrá Olomouc jako bezplatnou aplikaci. Tato služba je bezplatně poskytována statutárním městem Olomouc a je určena k použití jako taková.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách při shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne využít naší služby.

Pokud se rozhodnete využít naší služby, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a vylepšení služby. Vaše údaje nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné v aplikaci Chytrá Olomouc, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

Sběr a použití informací

Pro lepší zážitek při používání služby po Vás můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité informace, kterými lze identifikovat uživatele pro zasílání "push notifikací" a odesílat chyby, které vzniknou při používání aplikace. Informace, které požadujeme, budou uchovávány u nás a používají se, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace používá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k Vaší identifikaci.

Odkazy na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá:

Data protokolu

Chceme Vás informovat, že kdykoli použijete naši službu, v případě chyby v aplikaci shromáždíme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) v telefonu s názvem Data protokolu. Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při používání služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Cookies

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odeslány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek, které jsou uloženy v interní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto "cookies" výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód třetích stran a knihovny, které používají soubory cookie pro shromažďování informací a zlepšení svých služeb. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a zjistit, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie odmítnout, nemusí být možné používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a fyzické osoby třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění naší služby;
  • Poskytovat službu v našem zastoupení;
  • Provádět služby související se službami; nebo
  • Pomoc při analyzování, jak se služba používá.

Chceme informovat uživatele o této službě, že tyto třetí strany mají přístup k Vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani používat k jinému účelu.

Bezpečnost

Oceňujeme Vaši důvěru v poskytnutí Vašich osobních informací, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Nezapomeňte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání dat není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné weby

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Mějte na paměti, že tyto externí stránky nejsou provozovány od nás. Proto důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webů či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby se nevztahují na osoby mladší 13 let. Nevědomky sbírají informace o osobě identifikovatelné od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistíme, že dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje, okamžitě je vymažeme z našich serverů. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že Vaše dítě nám poskytlo osobní informace, kontaktujte nás, abychom mohli podniknout nezbytné kroky.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zjistili jakékoliv změny. O změnách Vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte a kontaktujte nás: mobilni.aplikace@olomouc.eu.

Tato stránka ochrany osobních údajů byla vytvořena na adrese privacypolicytemplate.net a modifikována / generována Generátorem zásad ochrany soukromí pro aplikace.

Překlad: https://translate.google.com

Privacy Policy

Statutární město Olomouc built the Chytrá Olomouc app as a Free app. This SERVICE is provided by Statutární město Olomouc at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Chytrá Olomouc unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Personally identifiable information for receiving push notifications and tracking errors.. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app:

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us: mobilni.aplikace@olomouc.eu.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Translate: https://translate.google.com